ВИБОРЧИЙ СПІР ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ

  • C. В. Ківалов
Ключові слова: юридичний конфлікт, публічно-правовий спір, виборчий спір, справа адміністративної юрисдикції, адміністративне судочинство у справах, пов'язаних із виборчим процесом, юридический конфликт, публично-правовой спор, избирательный спор, дело административной юрисдикции, административное судопроизводство по делам, связанным с избирательным процессом, legal conflict, public-legal dispute, election dispute, administrative jurisdiction case, administrative legal proceeding in cases connected with election process

Анотація

Виборчий спір належить до групи публічно-правових спорів і характеризується особ­ливостями предмета, суб'єктного складу та передбаченими законодавством способами розгляду і вирішення. Специфіка зовнішнього вираження виборчого спору та напрямки розвитку виборчого процесуального законодавства зумовлюють можливість визначення виборчих спорів як справи адміністративної юрисдикції за позовом суб'єктів виборчого процесу з приводу порушення їхніх прав, свобод та інтересів під час призначення, підго­товки й проведення виборів.

 

Election dispute is a type of public-legal disputes group and is characterized by special subject, subjective content and ways of consideration and decision that are stipulated in the legislation. Special features of internal side of the election dispute and directions of election procedural legislation development lead to the possibility of definition of the election dispute as a administrative jurisdiction case on the suit of subjects of election process concerning violation of their rights, freedoms and interests in the process of election fixing, preparing and implementation.

Опубліковано
2011-03-27