КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

  • А. Р. Крусян
Ключові слова: конституційне законодавство, тенденції розвитку конституційного законодавства, конституційна реформа і модернізація, систематизація конституційного законодавства, конституционное законодательство, тенденции развития конституционного законодательства, конституционная реформа и модернизация, систематизация конституционного законодательства, constitutional law, constitutional law trends, constitutional reform and modernization, systematization of constitutional law

Анотація

У статті розкривається зміст та надається поняття конституційного законодавства. На основі аналізу чинного законодавства України та законопроектної діяльності Верхов­ної Ради України виокремлюються недоліки конституційного законодавства на сучасно­му етапі його розвитку. Виходячи з мети конституційних перетворень в Україні обґрун­товуються та розкриваються основні тенденції розвитку конституційного законодавства. Зокрема, увага приділена таким тенденція, як: інтенсифікація, новелізація, адаптація до законодавства Європейського Союзу, соціалізація та гуманізація, демократизація тощо, а також тенденції підвищення наукоємкості процесу створення конституційного законо­давства України. Наводиться аргументований системний перелік проектів законів, прий­няття яких є необхідним для конституційно-правового забезпечення сучасного етапу реформування та модернізації в Україні. Обґрунтовується важливість та необхідність систематизації конституційного законодавства України, а також викладається модельна схема його інкорпорації.

 

The article describes the content and gives the notion of constitutional law. Based on the analysis of Ukrainian legislation and legislative activities of the Verkhovna Rada of Ukraine disadvantages of constitutional law at the present stage of its development are presented. With the goal of constitutional reforms in Ukraine the main trends of development of constitutional law are justified and revealed. In particular attention is paid to such trends as: intensification, innovation, adaptation to the legislation of the European Union, the socialization and humanization, democratization, and the tendency to increase the knowledge-intensity of the process of creating the constitutional law of Ukraine. Systematized and convincing list of draft laws is provided, necessary for the adoption of constitutional and legal provision of the current stage of reform and modernization in Ukraine. The author substantiates the importance and the need to systematize the constitutional law of Ukraine and outlines a model scheme of its incorporation.

Опубліковано
2011-03-27