НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІ — ПРАВОВА І СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ

  • Ю. Є. Полянський
Ключові слова: незалежність суддів, суддівський розсуд, рекомендації Венеціанської комісії, гарантії, суддівський імунітет, независимость судей, судейское усмотрение, рекомендации Венецианской комиссии, гарантии, судейский иммунитет, judicial independence, discretion, Venice Commission recommendations, guarantees, judicial immunity

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми забезпечення незалежності суддів за­гальної юрисдикції України. Аналізується сутність суддівської незалежності як державно-правового інституту і як соціальної цінності, співвідношення незалежності суддів і самостійності судів, незалежності і свободи суддівського розсуду при виконанні профе­сійних обов'язків. Коментуються положення норм міжнародного і європейського права, присвячених незалежності суддів, рішень Європейського суду з прав людини, досліджу­ються перспективи їх врахування у законодавстві України про статус судців. Розкри­вається зміст окремих гарантій незалежності суддів, які носять внутрішній і зовнішній характер. Обґрунтовується необхідність обмеження суддівського імунітету відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, доцільність притягнення судців до матеріальної відповідальності за заподіяну ними шкоду.

 

Actual aspects of independence guaranteeing of common jurisdiction courts are scrutinized in the article. Judge's independence essence is analyzed as legal institution and social value, correlation of judge's independence and court autonomy, judicial discretion are researched. Provisions of international and European law concerning judge's independence, decisions of European Court on Human Rights are commented, the prospects of their consideration in national legislation on judge's status are investigated. The essence of several judge's independence guarantees, having interior and exterior character, are exposed. Necessity of limitation judicial immunity due to recommendations of Venice Commission is substantiated, likewise reasonability of material responsibility for inflicted harm.

Опубліковано
2011-03-27