ПРО ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ АВТОРИТЕТУ СУДДІ ТА СУДУ (НА ПРИКЛАДІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА)

  • О. П. Подцерковний
Ключові слова: господарські суди, судді, Господарський процесуальний кодекс, повноваження судів, судова реформа, хозяйственные суды, судьи, Хозяйственный процессуальный кодекс, полномочия судов, судебная реформа, economic courts, judges, Economic Procedural Code, the powers of courts and judicial reform

Анотація

Стаття присвячена процесуальним заходам щодо підвищення авторитету господарсь­ких судів та суддів. Зроблено низку пропозицій до Господарського процесуального ко­дексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розширення повно­важень судів, уведення майнового цензу для оскарження рішень в апеляційному та касаційному порядку, посилення відповідальності за неповагу до суду.

 

The article is devoted to remedial measures to improve the credibility of the economic courts and judges. Made a number of proposals to the Economic Procedure Code and the Code of Administrative Offences involving the expansion of powers of the courts, the introduction of property qualifications for appealing decisions of the appellate and cassation, increasing liability for contempt of court.

Опубліковано
2011-03-27