ВПЛИВ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА СУДОВУ ПРАКТИКУ УКРАЇНИ

НОВІ МОЖЛИВОСТІ

  • О. К. Вишняков
Ключові слова: захист прав людини, системні недоліки, судова практика, прецедент, защита прав человека, системные недостатки, судебная практика, protection of Human Rights, systemic deficiencies, judicial practice, precedent

Анотація

Неадекватне зростання кількості звернень до Європейського суду з прав людини стосовно деяких держав — членів Ради Європи спричиняється так званими «системними недоліками» всередині цих держав. Одним з чинників, що їх породжують, є дефіцит впливу практики на національну судову практику. Запровадження судами прецедентно! практики ЄСПЛ є одним з шляхів подолання цього дефіциту в Україні.

 

The inadequate growth of amount of appeals before the European Court on Human Rights in regard to some Council of Europe member-states is caused by the so-called "systemic deficiencies" into these states. One of factors that generate them is a deficit of impact of ECHR practice on national judicial practice. Implementation of precedent practice of ECHR by courts is one of ways to overcome this deficit in Ukraine.

Опубліковано
2011-03-27