СУТНІСТЬ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД

  • О. О. Квасніцька
Ключові слова: будівельна галузь, будівельна діяльність, капітальне будівництво, містобудівна діяльність, об'єкти будівництва, господарська діяльність, господарсько-правове регулювання, строительная отрасль, строительная деятельность, капитальное строительство, градостроительная деятельность, объекты строительства, хозяйственная деятельность, хозяйственно-правовое регулирование, construction industry, construction activities, capital construction, urban planning, construction projects, economic activities, economic and legal regulation

Анотація

У статті пропонується ревізія поняття «капітальне будівництво». Автором пропо­нується дискусія з питань відносно феноменальної сутності будівельної діяльності, ево­люції цього поняття в контексті економічного розвитку видів діяльності і господарських зв'язків. Аналіз наукових підходів до правової категорії «будівництво», усебічне визначення характерних ознак будівельної діяльності, її складових дозволили запропонувати авторське визначення будівельної діяльності як різновиду господарської діяльності, змістом якої є сукупність практичних дій суб'єктів господарювання і інших учасників господарських правовідносин, спрямованих на створення (спорудження) об'єктів (про­дукції) будівництва, поєднуючи при цьому організаційно-економічні і техніко-економічні складові.

 

In the present publication is proposed revision of the concept of «capital construction». The author is inviting to debate on issues concerning the phenomenal nature of construction activity, the evolution of this concept in the context of economic development activities and economic links. The analysis of scientific approaches to the legal category of «construction», a comprehensive definition of the characteristic signs of construction activity, its components, allowed to offer the author's definition of construction activities, as a form of economic activity, the content of which is the aggregate action of business entities and other participants of economic relations aimed at building ( construction) of the objects (product) development, including with the organizational, economic and techno-economic components.

Опубліковано
2011-03-27