Політика й ідеологія протидії корупційній злочинності

  • М. В. Кікалішвілі
Ключові слова: політика, державна політика, ідеологія, протидія корупційній злочинності, антикорупційна доктрина, політика антикорупційних змін, державний службовець

Анотація

Стаття присвячена розгляду політики та ідеології протидії корупційній злочинності.

У статті встановлено, що саме представляють собою поняття «політика», «ідеологія», «політична ідеологія», а також визначено те, який зв'язок характерний між політикою та ідеологією.

Автором наведені різні погляди на співіснування політики та ідеології, відмічено, що велика кількість дослідників нерозривно пов'язують політику з ідеологією.

У статті звертається увага на те, що ідеологію можна сприймати як засіб маніпулювання суспільною думку в чиїхось конкретно взятих інтересах, хоча сьогодні більшість учених все ж таки схильні сприймати ідеологію як механізм привласнення об'єктивній соціальній реальності певного сенсу глибинного толку. Окремо зауважується, що ідеологічні вчення відіграють вкрай важливу роль у загальній боротьбі з корупційною злочинністю. Автором перелічені ті ідеологічні принципи, які повинні прищеплюватися в українському суспільстві задля ефективної протидії корупційній злочинності.

Як підсумок визначено, що на сучасному етапі розвитку в Україні занадто поширена ко-рупційна злочинність, яка гальмує розвиток держави та не дає безболісно інтегруватися в європейське співтовариство. Останні роки характеризуються певним поштовхом у розвитку антикорупційної політики в Україні, модернізовано антикорупційну доктрину, відповідно до положень якої головним пріоритетом у протидії корупційній злочинності визнається формування в населення різко негативного ставлення до корупції як явища. Аби досягнути зазначеної пріоритетної цілі, українська політика повинна ефективно використовувати ідеологічні засоби та поступово сформувати такий тип людей, для яких корупція буде чимось неприпустимим на внутрішньому рівні.

Посилання

Владленова І.В. Концептуальне оформлення поняття «ідеологія»: філософські підходи. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2014. № 2. С. 50-57. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2014_2_8.

Воловик В.И. Философия политического сознания : монография. Запорожье : Просвіта, 2006. 204 с.

Говоруха В.В. Патріотизм державного службовця України. Державне будівництво. 2009. № 1. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-l/index.html.

Державна політика: підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. Голови), Ю.П. Сурмін (заст. Голови) [та ін.].

Київ : НАДУ, 2014. 448 с.

Коломієць Ю.Ю. Поняття ідеології: її сутність, зміст, форма. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. 2018. Т. 29(68). № 3. С. 1-6. URL : http://nbuv.gov.ua/ujRN/UZTNU_law_2018_29(68)_3_3.

Костенко О.М. Концепція протидії корупційній злочинності в Україні потребує нових підходів: основні тези. Публічне право № 2(22). 2016 С. 143-151.

Молдован Е.С. Морально-світоглядні принципи подолання корупції на державній службі. Університетські наукові записки. 2009. № 3. С. 291-295. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2009_3_54.

Молдован Е.С. Ідеологічні засади запобігання і протидії корупції на державній службі України. Інвестиції: практика та досвід. 2012/2. № 15. С. 108-110.

Нонік В.В. Сучасні антикорупційні механізми: морально-етичний та діагностичний ракурс. Інвестиції: практика та досвід : Аналіз. Прогнози. Коментар. 2018/1. № 5.

С. 73-78.

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII/ Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 49. Ст. 2056.

Про Національне антикорупційне бюро : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 47. Ст. 2051.

Расюк Едуард. Сучасна антикорупційна політика України. Підприємництво, господарство і право: науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. 2012/2. № 7. С. 31-34

Романюк Б.В. Ефективна політика держави у сфері протидії організованій злочинності та корупції - політика зміцнення національної безпеки України. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2010. Вип. 23. С. 3-16.

Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. Київ : Атіка, 2005. С. 140-274.

Опубліковано
2019-02-06