Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації у сфері запобігання й протидії корупції: теоретична та практична сутність

  • А. А. Приходько
Ключові слова: адміністративне право, адміністративно-правовий статус, корупція, публічна адміністрація, публічна сфера, суб'єкти запобігання та протидії корупції, трансформація

Анотація

У статті здійснено спробу з'ясувати теоретичну та практичну сутність концепту «адміністративно-правовий статус» у контексті означеної публічної адміністрації.

Відзначено, що в умовах глобальних трансформацій доктрини адміністративного права, перепрофілювання її до умов сьогодення, де сервісність є провідною ознакою діяльності держави, активізувались наукові дослідження у сфері адміністративно-правового статусу суб'єктів, які адмініструють основні сфери життєдіяльності держави та суспільства. Проте до системного аналізу адміністративно-правового статусу суб'єктів, які залучені до процесу подолання та запобігання корупції, їх наукові пошуки звернені не були, а стосувались загальних чи суміжних їй аспектів.

Означено предметну сферу адміністративного права, оскільки, як зазначено вище, в умовах сьогодення є необхідність переосмислення окремих категорій адміністративної науки зокрема, та юридичної загалом. Виявлено, що наразі домінує наукова концепція, згідно з якою предмет адміністративного права слід розглядати дуалістично, оскільки його розвиток повністю витіснив радянський концепт управлінських відносин та передбачає поєднання владно-розпорядчих дій та сервісності держави.

Стверджується, що з теоретичної точки зору адміністративно-правовий статус публічної адміністрації у сфері запобігання та протидії корупції в Україні - це роль, значення та цінність її представників в цьому механізмі; з практичної - надання їм можливості вчиняти адміністративні дії, що спричиняють настання юридичних наслідків як індивідуального, так і публічного характеру.

Визначено елементний склад аналізовано концепту та зазначено, що тільки сукупно адміністративна діяльність кожного із них може репрезентувати сучасний стан адміністративно-правового забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні.

Посилання

Зубко А.О. Адміністративно-правовий статус Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Науково-дослідний інститут публічного права. Київ, 2019. 211 с.

Алексеев С.С. Частное право: Научно-публицистический очерк. Москва, 1999. С. 27.

Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. Москва, 2001. С. 163.

Тихомиров Ю.А. Публичное право. Москва, 1995.

Погребняк С.П. Поділ права на публічне і приватне (загальнотеоретичні аспекти). Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 12. Харків : Право, 2006. С. 3-17.

Стеценко С.Г. Сучасний погляд на предмет адміністративного права. Публічне право. 2016. № 1. С. 20-26.

Рівіс М.М. Публічне адміністрування транскордонного співробітництва України та країн-учасниць ЄС : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Науково-дослідний інститут публічного права. Київ, 2018. 217 с.

Колпаков В.К. Предмет адміністративного права: поняття, структура і система адміністративно-правових відносин. Питання адміністративного права. Кн. 2; відп. за вип. Н. Б. Писаренко. Харків : ООО «Оберіг», 2018. 182 с.

Савицький Я.Ф. Адміністративно-правовий статус апеляційних господарських судів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Науково-дослідний інститут публічного права. Київ, 2019. 224 с.

Советский энциклопедический словарь : ок. 80000 слов; Абашидзе И. В., Азимов П. А., Александров А. П. и др. ; гл. ред. А. М. Прохоров. М. : Сов. энциклопедия, 1990. 1632 с.

Шиленко М. Адміністративно-правовий статус суб'єктів публічної адміністрації, які здійснюють охорону суб'єктів малого підприємництва. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2013. Т. 2. Вип. 22. Ч. 1. С. 261-265.

Мещерякова О.В. Щодо визначення елементів адміністративно-правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру. Форум права. 2011. № 2. С. 609-612.

Теория государства и права : учеб. для юридических вузов и факультетов ; под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. Москва : Изд. группа ИНФРА М НОРМА, 1997. 570 с.

Гуцул В.В. Адміністративно-правовий статус Міністерства юстиції України у сфері правової освіти населення. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 1. С. 49-53.

Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. Москва : Норма, 2008. 210 с.

Ківалов С. В. Адміністративне право України : навч. пос. Харків : Одісей, 2004. 880 с.

Ківалов С.В., Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії) : монографія. Одеса: Юридична література, 2004. 324 с.

Пряхін Є., Гумін О.М. Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура. Наше право. 2014. № 5. С. 32-37.

Тихомиров Ю.А. Управление делами общества: Субъекты и объекты управления в социалистическом обществе. Москва : Мысль, 1984. 223 с.

Алтуніна О.М. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. Право і Безпека. 2010. № 4. С. 89-92.

Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. у двох томах. Том 1. Загальна частина; ред. колегія : В.Б. Авер'янов (голова). Київ : Вид-во «Юридична думка», 2004. 584 с.

Колодій А., Копєйчиков В. Загальна теорія держави і права : навч. посібник. Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Київ : Юрінком Інтер. 1998. 317 с.

Ртищева Т.О. Адміністративно-правовий статус помічника-консультанта народного депутата України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Науково-дослідний інститут публічного права. Київ, 2018. 220с.

Административное право : ученик; под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. Москва : Юристъ, 2000. 726 с.

Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. Москва : Юрид. лит., 1972. 472 с.

Шульц Д.С. Адміністративно-правовий статус співробітників ОВС. Соціально-гуманітарний вісник. 2018. Вип. 24. С. 148-150.

Опубліковано
2019-02-06