Адміністративно-правовий вимір формування єдиного медичного простору України

  • О. Л. Сіделковський
Ключові слова: єдиний медичний простір, медичне право, адміністративне право, правове регулювання медичної діяльності, права пацієнтів

Анотація

Наразі відбувається посилення актуальності вирішення питань правового регулювання медичної діяльності. В Україні активно розвивається медичне право - новий напрям наукових досліджень, навчальна дисципліна, комплексна галузь права. Одним із важливих питань сьогодення у розрізі медичного права є формування єдиного медичного простору та його належне правове забезпечення. Передусім йдеться про адміністративно-правове регулювання цих процесів.

Стаття присвячена проблематиці формування єдиного медичного простору України крізь призму адміністративно-правового забезпечення. Особлива увага приділена питанням реформування медичної галузі, публічному адмініструванню у цій сфері.

Акцентовано, що конкретні прояви публічного адміністрування медичною сферою багато в чому залежать від того, у який спосіб попередньо сформульовані поняття, завдання та принципи. Це важливо як для адміністративно-правового забезпечення охороною здоров'я громадян, так і для пошуку підходів щодо правового унормування створення єдиного медичного простору України.

Своєрідним містком між проблематикою адміністративно-правового забезпечення медичної галузі та створенням єдиного медичного простору має бути напрацювання механізмів взаємодії лікувально-профілактичних закладів різної форми власності та підпорядкування: державних, приватних, комунальних, відомчих. Для їх функціонального поєднання необхідно напрацювати механізм, який дозволить, з одного боку, забезпечувати права пацієнтів на якісну та доступну медичну допомогу, однак з іншого - міститиме економічні стимули приймати участь у функціонуванні єдиного медичного простору; не йтиме всупереч ідеології децентралізації, що активно пропагується у державі; відповідатиме правовим та іншим традиціям українського суспільства.

Пошук шляхів виходу із кризових явищ, що наразі прослідковуються в охороні здоров'я, можливий лише із використанням комплексного підходу, де адміністративно-правовим крокам має передувати попередня аналітична робота, наукові дослідження, експертні обговорення.

Посилання

Мельник Р.С. Загальне адміністративне право : навч. посіб. / Р.С. Мельник, В.М. Бевзен-ко ; за заг. ред. Р. С. Мельника. Київ : Ваіте, 2014. 376 с.

Логвиненко Б.О. Публічне адміністрування сферою охорони здоров'я в Україні: теорія і практика : монографія. Київ : «МП Леся», 2017. 244 с.

Основи законодавства України про охорону здоров'я. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. ст.19

Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини : монографія. Хмельницький - Київ : Видавництво «Сергія Пантюка», 2005. 436 с.

Реформа системи охорони здоров'я. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya.

Бадіков Т. Що чекає на охорону здоров'я в Україні у 2018 році, або як з'їсти слона? URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/badikov/5a5710b9dfdc5/.

Венедіктова І.В. Реалізація суспільного інтересу в державній політиці в сфері охорони здоров'я. Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров'я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення) : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (19-21 травня 2011 р., м. Одеса). Львів, 2011. С. 4б-50

Бакай А.Є. Міжвідомча взаємодія як інструмент публічного управління галуззю охорони здоров'я в Україні. Аспекти публічного управління. 2017. Том 5. С. 29-38.

Стеценко С.Г., Галай В.О. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів) : монографія. Київ : Атіка, 2010. 168 с.

Бочерикова Є. Реформування системи охорони здоров'я в Україні: досвід міжнародних експертів. Аптека. 2014. 21 липня. https://www.apteka.ua/article/298348.

Опубліковано
2019-02-06