Кримінальна відповідальності за службову недбалість у зарубіжному законодавстві

  • В. Ф. Ступа
Ключові слова: кримінальна відповідальність, службова недбалість, джерела кримінального права

Анотація

Стаття присвячена розкриттю понятійної категорії кримінальної відповідальності за службову недбалість в контексті зарубіжного законодавства. У статті проаналізовано кримінальну відповідальність за службову недбалість у країнах романо-германської та мусульманської систем права.

З'ясовано, що кримінальні закони всіх зарубіжних держав передбачають для службової недбалості відповідальність спеціального суб'єкта. Зокрема, як такими в різних джерелах вказані: службові особи; чиновники; працівники державного органу; особи, що наділені владними повноваженнями або виконують значущі функції. З'ясовано, що до службових належать особи, що несуть службу в органах державної влади і місцевого самоврядування, і лише зрідка співробітники приватних структур.

Зроблено висновок, щодо розширення кола суб'єктів службової недбалості за рахунок включення в нього керівників приватних підприємств та організацій; в умовах тотального порушення трудового, екологічного та іншого законодавства на приватних підприємствах України назріла гостра необхідність посилення протидії подібним правопорушенням за допомогою профілактичного потенціалу кримінально-правових норм.

Зауважено, що під час конструювання матеріального складу службової недбалості зарубіжний законодавець не включає в коло наслідків заподіяння шкоди здоров'ю і тим більше смерть людини. Таким чином, передбачається, що зазначені наслідки не можуть охоплюватися складом службового злочину через свої високу суспільну небезпеку і повинні кваліфікуватися самостійно.

Проаналізовано світову кримінально-правову практику та визначено, що не лише в українському суспільстві наявна проблема недбалості у трудовій сфері. Завдяки компаративістському аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду криміналізації службової недбалості ми робимо висновок про їх суттєву відмінність. Найперше звертає на себе увагу та обставина, що подібна криміналізація здійснена лише в деяких з держав світу. У більшості ж країн переважає принцип кримінально-правової регламентації умисних злочинних діянь, а тому відповідальність за службову недбалість передбачається нормами адміністративного і цивільного права. В інших країнах переважає принцип кримінально-правового переслідування умисних злочинних діянь службових осіб, а відповідальність за службову недбалість визначається нормами адміністративного та цивільного права.

Посилання

Сабадаш В.П. Кримінальне право зарубіжних країн : навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету. Запоріжжя : ЗНУ, 2011. 82 с.

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фр. В.А. Туманова. Москва, 1999. 400 с.

Решетников Ф. М. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. Москва, 1994. 128 с.

Уголовный кодекс Австрии. перевод с немецкого Л. С. Вихровой. Санкт-Петербург, 2014. 352 с.

Кримінальний кодекс Туреччини № 5237 от 26.09.2004 г. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/11135.

Уголовный кодекс Голландии / пер. И.В. Мироновой. Санкт-Петербург, 2011. 510 с.

Закон об уголовном праве Израиля / пер. М. Дорфмана. 2010. URL: https://docplayer.ru/26159034-Zakon-ob-ugolovnom-prave-izrailya.html

Уголовный кодекс Испании № 10/1995 от 23 ноября 1995 г. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/1324.

Уголовный кодекс Дании / пер. с датского и английского С.С. Беляева, А.Н. Рычевой. Санкт-Петербург, 2001. 230 с.

Уголовный кодекс Швеции / пер. С.С. Беляева. Санкт-Петербург, 2011. 320 с.

Уголовный кодекс Аргентины. Санкт-Петербург, 2013. 240 с.

Уголовный кодекс Китайской народной республики / пер. Д. В. Вичикова. Санкт-Петербург, 2011. 303 с.

Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия : научно-практический комментарий и перевод текста закона [2-е изд]. Москва, 2014.

с.

Куликов А.В. Модель преступного поведения в уголовном кодексе Италии. Российское право : Образование. Практика. Наука. 2015. № 6 (90). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-prestupnogo-povedeniya-v-ugolovnom-kodekse-italii (дата звернення: 19.04.2019).

Уголовный кодекс Японии / пер. В. Н. Еремина. Санкт-Петербург, 2012. 226 с.

Мелихов С.Ю. Уголовная ответственность за управленческую халатность в зарубежных странах. Правовые проблемы укрепления российской государственности / под ред. С.А. Елисеева, М.К. Свиридова, Р.Л. Ахмедшина. Томск, 2009. Ч. 44. 240 с.

Уголовный кодекс Республики Польша / пер. с польского Д.А. Барилович. Санкт-Петербург, 2011. 226 с.

Кримінальний кодекс Франції / пер. с французської / Н.Е. Крыловой. Санкт-Петербург, 2012. 648 с.

Кримінальний кодекс Естонії від 10.01.2017. https://wipolex.wipo.int/legislation/details/16677.

Кримінальний кодекс Латвійської Республіки від 1 квітня 1999 г. https://wipolex.wipo.int/legislation/details/7824.

Опубліковано
2019-02-06