Систематизація законодавства щодо застосування адміністративної відповідальності за вчинення порушень у сфері захисту довкілля

  • Л. Є. Хижня
Ключові слова: адміністративне правопорушення, довкілля, об'єкт, природні ресурси, суб'єкти, фізичні особи, юридичні особи

Анотація

Акцентовано, що визначення сутності адміністративно'! відповідальності у сфері охорони довкілля вимагає застосування дедуктивного методу наукового пізнання, що дозволяє слідувати від розуміння загальної категорії до спеціальних її складників. Наголошено, що розуміння сутності адміністративно' відповідальності у сфері захисту довкілля має головною проблемою бланкетний характер відповідних норм адміністративного законодавства як регулятора відповідних суспільних відносин. Визначено, що підставами адміністративної відповідальності у сфері захисту довкілля є вчинення порушення норм адміністративно-деліктного законодавства України. Підкреслено, що застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля передбачає застосування нормативно-правових положень не лише актів законодавчого рівня, але і підзаконно-го характеру, які доцільно класифікувати таким чином: за суб'єктом видання; за юридичним змістом; за предметом правового регулювання. Визначено, що окремим складником системи нормативно-правового регулювання застосування заходів адміністративної відповідальності у сфері захисту довкілля є регіональні та загальнонаціональні програми сприяння забезпеченню безпеки навколишнього природного та антропогенного середовища, загальна чисельність яких перевищує понад сотню; деякі з анонсованих програм діють ще з 1998 року, зокрема, Концепцією адміністративної реформи, де визначено було необхідність визначення механізмів відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за невиконання чи неналежне виконання ними покладених на них обов'язків, що наразі залишається у більшості сфер регулювання на рівні декларативних положень. Наголошено, що є необхідним вирішення проблеми гармонізації вітчизняного законодавства з питань застосування заходів адміністративної відповідальності відповідно до міжнародних та європейських стандартів. Підкреслено, що здійснення діяльності із систематизації адміністративно-деліктного законодавства переслідує мету сприяння підвищенню ефективності правореалізації та правозастосування, що своїм неминучим результатом має формування належного рівня правової культури та правової активності громадськості.

Посилання

Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів : Указ Президента України від 15.09.2003 р. Екологічне законодавство України : у 4-х кн. / за заг. ред. та вступ. статтею акад. В.І. Андрейцева. Київ : Слово, 2007. Кн. 1. С. 200-201.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. Офіційний вісник України. 2015. № 4. Ст. 67.

Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки : Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 р. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 38-39. Ст. 248.

Про затвердження Переліків державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекоенерго, господарських товариств, щодо яких Мінекоенерго здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, та господарських структур, контроль за діяльністю яких здійснює Мінекоенерго : наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля від 27.12.2019 р. № 564. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245432078.

Легеза Ю.О. Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері використання природних ресурсів : дис. ... д.ю.н. 12.00.07. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. 512 с.

Легеза Ю.О. Раціональне використання природних ресурсів як завдання функціонування механізму публічного управління. Науковий вісник публічного та приватного права.

№ 2. С. 219-224.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98. Офіційний вісник України. 1999.

№ 21. Ст. 943.

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-17. Урядовий кур'єр. 2011. 9 лютого. № 24. С. 11.

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-17. Урядовий кур'єр. 2011. 9 лютого. № 24. С. 11.

Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1991.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Відомості Верховної Ради

України. 2002. № 3-4. Ст.27.

Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р. (зі змінами і допов.) Відомості Верховної

Ради України. 1993. № 25. Ст. 274.

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. (зі змінами і допов.) Відомості Верховної

Ради України. 1994. № 17. Ст. 99.

Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994.

№ 36. Ст. 340.

Водний кодекс України № 213/95-ВР від 06.06.1995. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 24. Ст. 189.

Про рослинний світ : Закон України від 09.04.1999 р. (зі змінами і допов.). Відомості

Верховної Ради України. 1999. № 22-23. Ст. 198.

Гірничий Закон України від 06.10.1999 р. № 1127-XIV. Законодавство України : офіц. сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-14

Про тваринний світ : Закон України від 13.12.2001 р. (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2002. № 14. Ст. 97.

Теорія права і держави : підручник / кол. авт. : А.С. Васильєв та ін. Харків : ТОВ «Одіссей», 2007. 448 с.

Болокан І.В. Реалізація норм адміністративного права : проблемні питання теорії та практики : дис. . д.ю.н. 12.00.07. Запоріжжя, 2017. 549 с.

Соловьев А.А. Российский и зарубежный опыт систематизации законодательства о спорте : монография. Москва : «Ваш полиграфический партнер», 2011. 383 с.

Кудрявцева В. Проблеми систематизації законодавчого забезпечення інноваційної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 12. С. 91-94.

Ордина О.Н. Проблемы систематизации и предложения по совершенствованию системы источников административного права. Административное право и процесс. 2014. № 7. С. 65-69.

Коморна Л. М. Систематизація екологічного законодавства України : теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... к.ю.н. : 12.00.01. Київ, 2013. 21 с.

Бойко А.В. Якість адміністративно-процесуального законодавства : питання теорії і практики : дис. ... к.ю.н. 12.00.07. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. 192 с.

Клименко О.В. Обґрунтування необхідності систематизації законодавчих актів України в сфері охорони здоров'я громадян і розробки Медичного кодексу. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2013. № 1. URL : http ://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=679.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 р. №810. Офіційний вісник України. 1999. №21. С.21.

Андрійко О.Ф. Стан, зміст і перспективи розвитку адміністративного права України. Часопис Київського університету права. 2005. №4. С. 126-131.

Басалаєва А.В. Окремі аспекти гармонізації виборчого законодавства України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. № 43. Т. 4. С. 39-43.

Принцип верховенства права : Проблеми теорії та практики : у двох книгах / за заг. ред. Ю. С. Шемчушенка ; відп. ред. В. Б. Авер'янов. Кн. 2 : Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві. Київ : Конус-Ю, 2008. 314 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : «Укр. енцикл.», 1998. Т. 2 : Д - Й. 1999. 744 с.

Панченко О.В., Матохнюк Д.Б.,Лебедєва Г.В., Кравцов С.О. Збірник законодавства для підготовки до кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих адміністративних судів. Київ : Право, 2018. 684 с.

Децентралізація влади. Законодавство. Роз'яснення. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 420 с.

Саєнко О.С. Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 528 с.

Копєйчиков В. Питання кодифікації законодавства України. Вісник Академії правових наук України. 1994. № 2. С. 44-52.

Наливайко Л.Р. Державний лад України: поняття, система, гарантії : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 ; 12.00.02. Харків, 2010. 535 с.

Модельный экологический кодекс для государств-участников Содружества Независимых Государств Модельный экологический кодекс для государств-участников Содружества Независимых Государств : Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ № 27-8 от 16.11.2006 г. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_g03/print.

Пояснювальна записка до проекту Екологічного кодексу України. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6LX-6xtRRikJ:w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D17281%26pf35401%3D47815+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=opera.

Гетьман А.П. До питання розробки проекту екологічного кодексу України. Екологічний вісник. 2003. № 3/4. С. 20.

Малишева Н.Р., Олещенко В.І. Актуальні проблеми розвитку екологічного права та перспективи їх розв'язання. Правова держава. 2014. Вип. 25. С. 167-181.

Правдюк А.Л. До питання систематизації норм адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 197. Ч. 2. С. 214-219.

Гуржій Т.О. Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства України. Адміністративне право і процес. 2014. № 3 (9). С. 156-168.

Авер'янов В., Лук'янець Д., Хорощак Н. Чи можливе реформування інституту адміністративної відповідальності на концептуальних засадах проекту нового КпАП? Адвокат. № 1. 2003. С. 3-8.

Опубліковано
2019-02-06