Юридична відповідальність регіонального департаменту соціального захисту населення

  • Ю. І. Шпарага
Ключові слова: соціальний захист населення, відповідальність, правопорушення, Департамент соціального захисту населення

Анотація

Показано власне бачення на юридичну відповідальність регіонального Департаменту соціального захисту населення. Висвітлено ознаки та підстави юридичної відповідальності регіонального Департаменту соціального захисту населення. Залежно від галузевої структури права виділено конституційну, кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, матеріальну та цивільно-правову відповідальність регіонального Департаменту соціального захисту населення. Охарактеризовано окремі види відповідальності регіонального Департаменту соціального захисту населення.

Аналізується конституційна відповідальність регіонального Департаменту соціального захисту населення як органу виконавчої влади. Піднімається питання відповідальності юридичних осіб, котрими є регіональні Департаменти соціального захисту населення. Охарактеризовано сутність та підстави адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері діяльності регіонального Департаменту соціального захисту населення. Надано бачення питання відповідальності посадових та службових осіб регіонального Департаменту соціального захисту населення. Визначено види стягнень за вчинення адміністративних правопорушень у діяльності регіональних Департаментів соціального захисту населення.

Проаналізовано дисциплінарну відповідальність посадових та службових осіб регіонального Департаменту соціального захисту населення. Охарактеризовано матеріальну відповідальність посадових та службових осіб регіонального Департаменту соціального захисту населення. Як вид юридичної відповідальності регіонального Департаменту соціального захисту населення розкрито цивільно-правову відповідальність. Визначено підстави такої відповідальності.

Охарактеризовано кримінальну відповідальність регіонального Департаменту соціального захисту населення як вид публічно-правової відповідальності. Визначено перелік злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності регіонального Департаменту соціального захисту населення.

Визначено положення відомчих нормативно-правових актів, що містять норми стосовно юридичної відповідальності регіонального Департаменту соціального захисту населення.

Посилання

Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): [підручник; видання 2-е, перероблене і доповнене]. Харків : Еспада, 2009. 752 с.

Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрю-кайтене; Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя : ЗДІА, 2016. 606 с.

Батанова Н.М. Конституційно-правова відповідальність як вид конституційно-правових відносин. Часопис Київського університету права. 2009. №2. с.60-63.

Мельниченко В. Політична відповідальність публічно-владних інституцій у системі соціальної відповідальності. Політологія і право. 2011. № 1. с. 175-183.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) : Рішення Конституційного Суду України від 30.05.2001 № 7-рп/2001. База даних «Законодавство України»; Верховна Рада України. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-01 (дата звернення: 22.09.2019).

Лист Міністерства юстиції України від 22.03.2013 р. № 1332-0-26-13/11/ URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v13_1323-13.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 р. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36; 37. Ст. 446.

Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. Відомості Верховної Ради України. 2016.№ 4. Ст.43.

Кодекс законів України про працю : затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 р. Відомості Верховної Ради України. 1971. додаток до № 50. Ст. 375.

Цивільне право України : підручник: У 2-х т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін. ; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. Київ : Юрінком Інтер, 2004. Т. 1. 480 с.

Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрю-кайтене; Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя : ЗДІА, 2016. 606 с.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Відомості Верховної Ради. 2001. № 25-26. Ст. 131.

Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій: Наказ Міністерство соціальної політики України від 04.11.2016 № 1296. База даних «Законодавство України»; Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1296739-16 (дата звернення: 25.08.2019).

Положення про колегію Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації: Розпорядження голови обласної державної адміністрації 19.02.2013 № 52. Офіційний веб-сайт Харківська обласна державна адміністрація. URL https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/139/415/615 (дата звернення: 16.09.2019).

Опубліковано
2019-02-06