Вимір "Sustainable development" для динаміки кримінального права

  • Д. О. Балобанова
Ключові слова: стійкий розвиток, еволюційний розвиток, революційний розвиток, наступність, узгодженість, протидія злочинності

Анотація

Оптимальним розвитком кримінального права є його стійкий розвиток. Це стосується технічного складника динаміки кримінального права, що зумовлюється і змістовим, і сучасним ідеологічним її спрямуванням. Під стійким розвитком кримінального права доцільно розуміти послідовний еволюційний комплексний розвиток галузі кримінального права, який базується на наступності та узгодженості, спрямований до досягнення запланованої мети. Отже, стійкий розвиток зазвичай еволюційний, але включає в себе і необхідні інновації та реформи. Так, стійкий розвиток кримінального права в умовах трансформації системи цінностей суспільства та необхідних новел у кримінально-правовому регулюванні, з одного боку, а з іншого - наступністю та узгодженістю, має являти собою періоди прогресивного руху та зумовленого спокою, повний комплекс яких спрямований на досягнення запланованої мети. Говорячи про прогрес у праві, слід розуміти набуття предметом нових сучасних якостей у часі та просторі. Відповідно, прогресивний рух і є розвитком. Отже, стійкий розвиток - прогресивний еволюційний рух, на відміну від регресу - втрати предметом необхідних якостей у просторі і часі. Революційний рух кримінального права загалом недоцільний, адже при ньому втрачатиметься наступність та узгодженість. В умовах динаміки стійкого розвитку кримінального права він може стосуватися окремих норм кримінального права, але лише за умови, якщо впровадження таких відповідає наступності та узгодженості. Наявність певної «кримінальної спадщини», з якою ми ввійшли в третє тисячоліття, вимагає розробки й реалізації ефективної стратегії протидії як злочинності загалом, так і її найнебезпечнішим проявам зокрема. Така стратегія повинна формуватися не тільки на науково обґрунтованому прогнозі розвитку кримінальної ситуації та відповідної політики, а й на розумінні необхідності сучасного бачення реалій впливу на кримінальне право глобальних світових перетворень та традицій очікувань від кримінального права у суспільстві.

Посилання

1. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/l&Lang=E (дата звернення: 26.11.2020).
2. World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development (PDF). International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 1980. URL: http://www.a21italy.it/medias/31C2D26FD81B0D40.pdf (дата звернення: 26.11.2020).
3. World Charter for Nature, United Nations, General Assembly, 48th Plenary Meeting, 28 October 1982. URL: https://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm (дата звернення: 26.11.2020).
4. 1987: Brundtl and Report. URL: https://www.are.admin.ch/are/en/home/ sustainable-development/international-cooperation/2030agenda/un-_-milestones-in-sustainable-development/1987--brundtland-report.html (дата звернення: 26.11.2020).
5. Caring for the Earth. A Strategy for Sustainable Living. Gland: IUCN/UNEP/WWF, 1991. URL: http://coombs.anu.edu.au/~vern/caring/caring.html (дата звернення: 26.11.2020).
6. The Earth Charter. Офіційний сайт Ініціативи Хартії Землі: вебсайт. URL: https://earthcharter.org/read-the-earth-charter/ (дата звернення: 26.11.2020).
7. Bringing human health and wellbeing back into sustainable development. In: IISD Annual Report 2011-12. URL: https://www.iisd.org/pdf/2012/annrep_2011_2012_en.pdf (дата звернення: 26.11.2020).
8. UNESCO Publication: Issues and Trends in Education for Sustainable Development. URL: http://www.guninetwork.org/news/unesco-publication-issues-and-trends-education-sustainable-development (дата звернення: 26.11.2020).
9. Декларація тисячоліття. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_621?find=1& text=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0% BE%D0%B5#w13 (дата звернення: 26.11.2020). u
10. Passet René (1 January 1979). L'Économique et le vivant (in French). Payot. URL: https://books.google.com.ua/books/about/L_%C3%89conomique_et_le_vivant. html?id=4RFOAQAAIAAJ&redir_esc=y (дата звернення: 26.11.2020).
11. Україна в індикаторах сталого розвитку. Офіційний портал українського представництва Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку: вебсайт. URL: http://wdc.org.ua/sites/default/files/SD2019-P2-FULL-UA.pdf (дата звернення: 26.11.2020).
12. Tulyakov V.A. Criminal law and development. Международное право развития: современные тенденции и перспективы : мат-лы межд. науч.-практ. конф. (г. Одесса, 17 июня 2015 г.). Одесса, 2015. С. 14-19.
13. Резолюція ООН 70/1 «Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року». URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (дата звернення: 26.11.2020).
14. Савінова H.A. Криза цінностей у парадигмі кримінального права. Суперечності взаємодії моралі і права у сучасному українському суспільстві : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 травня 2019 р.). Харків, 2019. С. 70-74.
15. Навроцкий В.А. Факторы нестабильности украинского уголовного законодательства. Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию : мат-лы VI Российского конгресса уголовного права (г. Москва, 26-27 мая 2011 г.). Москва, 2011. С. 759-761.
16. Костенко О.М. Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруденції у світлі соціального натуралізму. URL: https://www.science-community.org/ru/node/1390 (дата звернення: 26.11.2020).
17. Туляков В.О. Сингулярність кримінального права та державний примус. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. О.В. Козаченка, Є.Л. Стрельцова. Миколаїв : Іліон, 2016. С. 23-30.
18. Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое явление / сост. и предисл. В.С. Овчинского. Москва : ИНФРА-М, 2004. 110 с.
19. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд. перераб. и доп. Москва : Проспект, 2015. 400 с.
20. Грищук В.К. Соціальна цінність закону про кримінальну відповідальність. Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та пра-возастосування : мат-ли міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.). Харків, 2016. С. 38-43.
21. Альбрехт П.А. Юридичний, соціальний та суспільний вимір правосуддя у світлі розвитку європейського кримінального права. Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : мат-ли міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р.). Харків, 2015. С. 18-23.
22. Савінова Н.А. Ефект Плато (Plateu Effect) у парадигмі вітчизняної кримінально-правової доктрини. Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.). Харків, 2016. С. 119-124.
23. Туляков В.О. Вчення про жертву злочину: соціальні та правові основи : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2001. 36 с.
24. Туляков В.О. Концепція проєкту Закону «Про охорону прав жертв злочинів». Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. 2002. Вип. 13-14. С. 388-394.
25. Жалинский A3. Работа с уголовным правом в структуре профессиональной юридической деятельности. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2008. № 1. С. 111. URL: http://ecsocrnan.hse.ru/text/35864958.html (дата звернення: 26.11.2020).
26. Туляков В.О. Дія кримінального права у контексті доктринальних та соціальних змін. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 2. С. 108-117.
Опубліковано
2021-01-19