Сутність та зміст охоронного правовідношення: темпоральні аспекти

  • П. Д. Гуйван
Ключові слова: охоронно-правове відношення, здатність права до примусового здійснення, регулятивний режим

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуального питання про сутність і темпоральні прояви такого об'єктивно наявного феномена, як охоронно-правове відношення. У роботі наданий розгорнутий аналіз доктринальних напрацювань різних періодів, у яких цивілістична думка поступово змінювалася від універсального бачення правовідношення як єдиного явища, що може трансформуватися з непорушеного стану в порушений, до новітньої концепції про поділ матеріальних відносин на регулятивні та охоронні. Саме в межах останніх, які, власне, виникають від моменту правопорушення, можлива реалізація захисної властивості суб'ективного права. Позаяк регулятивне право здійснюється виключно в не примусовому (добровільному) режимі, право кредитора, що витікає з такого зобов'язання, не наділене властивістю примусової реалізації; подібна здатність притаманна лише охоронному пра-вовідношенню. У праці обстоюється теза про різну сутність, спрямованість і зміст таких відношень. Натомість підтримується наукова концепція, згідно з якою право на захист, у тому числі у судовому порядку (позовне домагання), є матеріальним повноваженням, що реалізується в межах самостійного охоронно-правового відношення. До його змісту входить повноваження стосовно припинення правопорушення та усунення його негативних наслідків. За умови порушення нормального порядку поведінки учасниками правовідно-шення взаємини, що між ними виникають, мають уже зовсім інший характер, вони будуть спрямовані на усунення порушення права, припинення неналежного виконання обов'язку, відшкодування збитків тощо, в тому числі і шляхом застосування до порушника заходів примусу. Можливість застосування примусових заходів стає конкретною, реальною, і саме це становить зміст права кредитора на позов у матеріальному сенсі. Таким чином, можемо дійти висновку про те, що охоронні відносини виникають тільки тоді, коли сталося порушення суб'єктивного матеріального права особи і саме вони характеризують здатність суб'єктивного права бути захищеним.

Посилання

1. Гурвич. М.А. Право на иск. / Отв. ред.: Клейнман А.Ф. Москва, Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. 215 с.
2. Грибанов. В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Москва : Статут, 2000. 411 с.
3. Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. Санкт-Петербург : Изд. дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. 224 с.
4. Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. Москва : Госюриздат, 1955. 176 с.
5. Осокина Г.Л. Курс гражданского судопроизводства России. Общая часть : учебное пособие. Томск : Изд-во Томского университета, 2002. 616 с.
6. Венедиктова И. Категория охраняемого законом интереса в гражданском праве Украины. Частное право. 2013. № 1. С. 155—168.
7. Крашенинников Е.А. К теории права на иск. Ярославль : ЯрГУ, 1995. 76 с.
8. Приватноправові механізми здійснення та захисту суб'єктивних прав фізичних та юридичних осіб / В.Л. Яроцький, В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва та інші ; За ред. В.Л. Яроць-кого. Харків : Юрайт, 2013. 272 с.
9. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Москва : Издание Бр. Башмаковых, 1917. 266 с.
10. Крашенинников Е.А. Структура субъективного права и права на защиту. Проблема защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. Ярославль, 1979. Вып. 4. С. 73-82.
11. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / А.С. Довгерт, Н.С. Кузнецова, В.В. Луць та інші ; За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. Київ.
2004. 928 с.
12. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. Київ : Атіка, 2005. 560 с.
13. Елисейкин П. Ф. Охранительные нормы (понятие, виды, структура). В кн.: Защита субъективных прав и советское гражданское судопроизводство / Под ред. П.Ф. Елисейкина. Ярославль, 1977. 148 с.
14. Томилова Ю.Ю. Охранительные правоотношения в механизме правового регулирования : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Москва, 2004. 220 с.
15. Литовченко Л. Право на захист цивільних прав та інтересів. Підприємництво, господарство і право. 2014. № 54. С. 20-24.
16. Маслов В.Ф. Цивільне право : підручник. Ч. 1. Харків, 1997. 315 с.
17. Бутнев В.В. Понятие механизма защиты субъективных гражданских прав. Механизм защиты субъективных гражданских прав : сборник научных трудов. Ярославль : Яросл. ГУ,
1990. 164 с.
Опубліковано
2021-01-19