Категорія «правочин» в умовах рекодифікації цивільного законодавства: перспективи трансформації

  • І. В. Давидова
Ключові слова: правочин, договір, електронний правочин, рекодифікація цивільного законодавства, блокчейн, старт-контракт

Анотація

Стаття присвячена аналізу категорії «правочин» у чинному законодавстві України та розгляду можливих напрямів її трансформації в умовах рекодифікації цивільного законодавства.

Проаналізовані положення Цивільного кодексу України щодо визначення та основних ознак правочину, вимог його дійсності тощо. Важливим аспектом характеристики право-чину як форми цивільного законодавства є презумпція його правомірності, яка полягає у припущенні, що особа діє відповідно до принципів приватного права та засад цивільного законодавства України.

Окрема увага приділена глобалізаційним та інтеграційним процесам, які нині відбуваються та які зумовлюють необхідність удосконалення правового інструментарію торгового обігу, що спричиняє необхідність комплексного оновлення цивільно-правових норм, закріплених у Цивільному кодексі, внаслідок чого робиться висновок про формування нової концепції «правочину».

Визначено, що в умовах рекодифікації законодавства впровадження блокчейну може стати способом врегулювання прогалин, які наявні у чинному законодавстві, широкого впровадження надійних технологій задля забезпечення дотримання прав суб'єктів правовідносин (зокрема, цивільних), а смарт-контракти (як основний вид правочину) є інновацією з великим потенціалом, що відкриває чудові можливості для вдосконалення роботи установ, підприємств, фірм тощо, зменшення витрат коштів та часу, підвищення ефективності з метою надання більш якісних послуг.

Запропоновано внести такі пропозиції щодо оновлення положень ЦК у главі «Правочини»: оновити концепцію правочину з метою визнання існування правочинів «традиційних», «перехідних» та «нових», що відображає особливості формування інформаційного суспільства та забезпечує ефективне використання інформаційних технологій під час вчинення правочинів, запобігання виникненню проблем, пов'язаних з юридичною кваліфікацією дій, вчинених з використанням систем розподіленого реєстру (типу блокчейн); запровадити поняття ІТ-правочину як дій суб'єкта цивільного права, що вчиняються у сфері застосування та/або за допомогою інформаційних технологій, і спрямовані на встановлення, зміну, припинення цивільних прав та обов'язків, та включити у книгу І ЦК відповідну норму.

Посилання

1. Чантурия Л.Л. Введение в общую часть гражданского права (сравнительное исследование с учетом некоторых особенностей постсоветского права). Москва : Статут, 2006. 349 с.
2. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х томах. Т. ІІ. Москва : АО «ЦентрИнформ», 2002. 428 с.
3. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. (Очерки теории, философии и психологии права). Душанбе : Дониш, 1983. 256 с.
4. Давидова І.В. Правочини та їх недійсність в інформаційному суспільстві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2018. 40 с.
5. Павленко Д. Consensus и право 2017: регуляторные перспективы и вызовы блокчейна. URL: http://forklog.com/consensus-i-pravo-2017-regulyatornye-perspektivy-i-vyzovy-blokchejna/.
6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/984_011.
7. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 р. URL: http://zakon3.rada.gov.Ua/laws/show/5/2015.
8. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження Плану заходів щодо її реалізації : розпорядження КМУ від 17.01.2018 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р.
9. Цифровий порядок денний України-2020. URL: https://ucci.org.ua/uploads/ files/58e78ee3c3922.pdf.
10. Каменецька О. КМУ схвалив Концепцію та План дій розвитку цифрової економіки в Україні до 2020 року. URL: https://fbs-tax.com/uk/mediacenter/news-uk/cmu-has-approved-the-concept-and-action-plan-for-development-of-digital-economy-in-ukraine-until-2020/.
11. Давидова І.В. Правочини та їх недійсність в інформаційному суспільстві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2018. 486 с.
Опубліковано
2021-01-19