Правозастосування як категорія особливої форми реалізації права

  • І. Й. Магновський
Ключові слова: правозастосування, правореалізаційна діяльність, механізм правозастосування, правове регулювання, правова норма

Анотація

Стаття присвячена висвітленню у загальнотеоретичному контексті окремих аспектів організації процесу правозастосування як категорії особливої форми реалізації права, що полягає у державно-владній реалізації правових приписів, своєчасність та активність котрих якісно позначається та впливає на формування і розвиток інституцій громадянського суспільства. Усвідомлено розуміння такої багатоаспектної категорії, як правозастосування, та його проблематику на сучасному етапі державотворення, де одним з основних завдань постає підвищення якості впровадження нормативно-правових актів. Зауважується, що застосування права викликано певним комплексом об'єктивних і суб'єктивних обставин, які зумовлюють спрямовану на реалізацію норм права і здійснювану у спеціально встановлених формах державно-владну діяльність органів держави та місцевого самоврядування. Наголошується, що правозастосування є один зі способів державно-правового впливу на суспільні відносини, їх регулювання, відповідно до якого здійснюється таке державне управління у соціально-правовому середовищі. Підкреслюється, що зміст правозастосовчої діяльності можливо розглядати з позицій інтелектуально-вольових характеристик: пізнання, відображення, аналіз, синтез, правове мислення, конструктивні функції тощо. Указується на завдання суб'єктів правозастосування, серед яких - співдіяльність, примус до реалізації правових норм, покладання відповідальності. Виокремлено особливості правозастосування, які вказують на його специфіку, а саме: правозастосування здійснюється від імені держави спеціальними органами, тобто, як і правотворчість, є прерогативою державно-владної діяльності; сутністю правозастосування є не лише регулювання певного виду відносин, а й призначення покарання, що накладає відбиток і на дію правових приписів; правозастосування дає можливість забезпечити дію правових приписів у тих випадках, коли інші форми реалізації права є неможливими; правозастосування є однією із суттєвих гарантій забезпечення та охорони дії правових приписів як засобу владно-регулятивного впливу держави на суспільство. Констатується практична спрямованість теорії правозастосування, яка природно зумовлюється її безпосередньо прикладним характером. Підсумовується ефективність правозастосування як комплексного правореалізаційного процесу із прикладним характером, котра криється у єднанні та взаємозумовленості його суб'єктів, у яких закладені фактори примусу та накладення відповідальності, базуючись на юридичному підґрунті.

Посилання

1. Макаренко Л.О. Теоретичні закономірності дії правових приписів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2004. 191 с.
2. Теорія держави і права : навчальний посібник / під ред. В.В. Копєйчикова. Київ : Юрін-
ком Інтер, 2000. 320 с.
3. Правотворчество в СССР / под ред. А.В. Мицкевича. Москва : Юрид. лит., 1974. 319 с.
4. Дюрягин И.Я. Правоприменительные отношения как разновидность управленческих правоотношений. Советское государство и право. Москва. 1977. № 7. С. 46-55.
5. Левченко И.П. Механизм применения права (опыт системного исследования) : монография. Смоленск : Изд-во СГУ, 1997. 104 с.
6. Донченко О.І. Особливості правозастосування як форми реалізації норм права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. Одеса. 2014. № 11. С. 40-42.
7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. Харьков : Консум, 2000. 704 с.
8. Вопленко Н.Н. Реализация права : учебное пособие. Волгоград : Изд-во Волг. гос. ун-та, 2001. 48 с.
9. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
10. Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства : учебник для вузов. Москва : Норма, 2002. 832 с.
11. Малишев Б.В. Судова практика : поняття, ознаки, структура. Часопис Київського університету права НАН України. 2005. № 2. С. 22-27.
12. Макаренко Л. О. Теоретичні закономірності дії правових приписів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ. 2004. 191 с.
13. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник. Київ :
Атіка, 2001. 176 с.
14. Котюк В.О. Теорія права: курс лекцій : навчальний посібник. Київ : Вентурі, 1996. 208 с.
15. Перепелюк А.М. Механізм застосування права: структура та критерії ефективності (загальнотеоретичний аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2016. 224 с.
16. Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. Москва : Формула права,
2010. 400 с.
17. Кельман Л.М. Соціально-політичні фактори впливу на правозастосовну діяльність : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ. нац. ун-т внутр. справ. Київ, 2008. 210 с.
18. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность / под ред. Н.И. Матузова. Саратов : СГУ, 1989. 218 с.
19. Швецов С.Б. Эффективность правоприменительных актов : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Санкт-Петербург, 2004. 200 с.
20. Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 685 с.
21. Сапун В.А. Юриспруденция XXI века: горизонты развития : очерки / под ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский ун-т МВД Росии, 2006. 657 с.
22. Витрук Н.В. Акты применения права в механизме реализации прав и свобод личности. Правоведение. 1983. № 2. С. 3-10.
23. Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. Казань : Изд-во Казанского
ун-та, 1975. 138 с.
24. Шикин Е.П. Основные условия эффективного применения права : автореф. дис. ... на соискание учён. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. Свердловск, 1971. 22 с.
25. Розенфельд Н.А. Коротка методика ефективності застосування законодавства. Київ :
Юстиніан, 2009. 48 с.
26. Кельман Л.М. До питання про співвідношення понять правозастосовної діяльності та реалізації права: теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Львів, 2017. Вип. 4. С. 31-41.
Опубліковано
2021-01-19