Правова еліта в Україні: проблема формування

  • Л. Г. Матвєєва
Ключові слова: мораль, культура, право, юрист, еліта, політична еліта, правова транзиція, транзитивний період, верховенство права, права людини

Анотація

Проблема формування правової еліти в українському суспільстві за сучасних умов набуває особливої актуальності. Кардинальна зміна суспільних цінностей зумовлює суттєві зміни і у правовому регулюванні. Україна у своєму поступальному правовому розвитку цілеспрямовано здійснює процес трансформації та модернізації всіх сфер правового життя. Формування нової за змістом, функціями, ціннісними орієнтаціями правової еліти поставило дослідників перед проблемами наступності в діяльності еліт, цінності досвіду і механізму передачі знань у процесі підготовки майбутніх професійних правників. Така тематика приваблює як юристів, так і політологів, соціологів, економістів, культурологів і сучасних політиків.

Основними завданнями якісної юридичної освіти на сучасному етапі правового розвитку є підготовка юристів, які діють відповідно до принципів верховенства права. Тому стаття присвячена проблемам формування правової еліти та її впливу на формування правової культури українського суспільства. Досліджено особливості формування вітчизняної правової еліти в умовах незалежності. Особлива увага акцентується на значенні правової еліти для сучасного етапу розвитку Української держави, необхідності формування нової правової еліти, її впливу на рівень підготовки та кваліфікації професійних правників. Підкреслено, що правова еліта, будучи елементом правової системи, впливає на всі інші елементи суспільства: бере участь у розробці нових законопроєктів, здійснює юридичну практику, виробляє правову ідеологію, впливає на правові погляди і правову культуру громадян, впливає на професійну правову свідомість і правову культуру юристів. Наголошено, що головним завданням правової еліти є підтримання верховенства права, захист прав людини і громадянина. Правова еліта виступає вирішальним суб'єктом правової трансформації, генератором ідей та провідником правових реформ. Перераховано вимоги, яким має відповідати правова еліта. Визначена роль правової еліти в успішному реформуванні правової системи України.

Посилання

1. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : монографія / за ред. Ю.М. Оборо-това. Одеса : Фенікс, 2012. 492 с.
2. Богуцький П. Юридична еліта України: проблема формування. URL: https://ukrainepravo. com/editor_column/donum-auctoris/yuridichna-elita-ukraini-problema-formuvannya/.
3. Гладкий С.О. Формування української юридичної еліти: понятійний і методологічний виміри. Форум права : електрон. наук. фахове вид. 2018. № 1. С. 36-41. URL: http://forumprava. pp.ua/files/036-041-2018-1-------------7-.pdf
4. Дзьобань О.П. Вплив глобалізаційних процесів на національні право й правову культуру. Гілея : науковий вісник. 2013. № 72. С. 529-534. URL: http://dspace.nulau.edu.ua/ bitstream/123456789/3068/1/Dzeban_529_534.pdf.
5. Козловская З.-О.Н. Формирование юридической элиты в Украине. Юридический вестник. 2012. № 1. С. 67-71.
6. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.15 р. № 641. Osvita.ua. Видавництво «Плеяди». URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/.
7. Національна академія правових наук України. URL: http://www.aprnu.kharkiv.org/ history.html.
8. Про комісію з питань правової реформи : Указ Президента України від 21.06.2019 № 421/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/421/2019#Text.
9. Про Національну програму правової освіти населення : Указ Президента України від
18. 10. 2001 р. № 992/2001. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/992/2001.
10. Проєкт «Я маю право!». URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/proekt-ya-mayu-pravo-prodovjeno-do-2022-roku.
11. Розвиток культури Pro Bono в Україні: виклики та перспективи. URL: http://pro-bono. in.ua/blog/rozvitok-kulturi-pro-bono-v-ukrayini-vikliki-ta-perspektivi/.
12. Скакун О.Ф. Правосознание в правовой системе Украины: эволюционные особенности, профессиональное и региональное измерение. Право Украины. 2013. № 1. С. 93-116.
13. Темченко В.І. Правові та моральні аспекти механізму забезпечення громадянських прав і свобод у контексті євроінтеграції : монографія. Київ : К.І.С., 2012. 435 с.
14. Українське суспільство та європейські цінності». Звіт за результатами соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна у співпраці з Представництвом Фонд ім. Фрі-дріха Еберта в Україні. 42 с. URL: http://fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/JEvropeiski_ cinnosti_tables_and_diagrams_MR_.pdf.
15. Циганій С.О. Формування культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2017. URL: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/27721/2/диссер-тація%20Циганій %20С.%20О.^.
16. Шевченко О.О. Плебсологічне філософсько-правове осмислення історичної ролі еліти і нації. Часопис Київського університету права. 2015. № 2. С. 6-10. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Chkup_2015_2_3.
17. Ясиновський І.Г. Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні. Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. 55. С. 260-267.
18. Declaration of Delhi : Done at Delhi this l0th day of January 1959. URL: www.globalwebpost. com/genocide1971/h_rights/rol/10_guide.htm#delhi.
Опубліковано
2021-01-19