Причини формування судової доктрини в доктрині податкового права

  • Є. М. Смичок
Ключові слова: доктрина податкового права, прогалини, принцип стабільності, темпоральна податкова колізія, ієрархічна податкова колізія, змістова податкова колізія

Анотація

Статтю присвячено актуальній у податково-правовій сфері проблематиці причин податкового формування судової доктрини у доктрині податкового права. Так, автором було виокремлено та детально проаналізовано причини формування податкової судової доктрини у доктрині податкового права. До причин формування судової доктрини слід віднести прогалини у податковому законодавстві, колізії у податковому законодавстві та неоднозначність тлумачення оціночних понять у податкових відносинах. Прогалинами у податковому законодавстві слід вважати повну або часткову відсутність правових норм у правовому регулюванні податкових відносин. Заповнення таких прогалин найчастіше здійснюється за допомогою діяльності суддів, які формують судову доктрину для регулювання подібних спорів у майбутньому. Ще одним різновидом юридичних дефектів слід вважати колізії у праві, які виникають внаслідок суперечності між правовими нормами, що мають закріплення у законі та регулюють одні суспільні відносини. Автор наголошує, що колізії у податковому законодавстві можуть бути спричинені багатьма факторами. Починаючи від відсутності чітких критеріїв щодо розробки нормативно-правових актів та хаотичного прийняття таких актів, продовжуючи до порушення принципу стабільності податкового законодавства під час прийняття податкового законодавства. Тому саме для врегулювання таких податкових відносин суб'єкти судової доктрини в доктрині податкового права встановлюють правила та порядок врегулювання поведінки у відносинах як на момент виникнення таких проблем, так і для вирішення подібних ситуацій у майбутньому. Неоднозначність тлумачення оціночних понять у податкових правовідносинах є ще однією причиною формування судової доктрини. Використання виключно поняття податкового законодавства у разі впорядкування податкових відносин не є правильним, оскільки під час врегулювання податкової сфери іноді необхідно звертати увагу на термінологію інших галузей законодавства.

Посилання

1. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.2014 р. № 1621-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/l621-18/ed20140731#top (дата звернення: 17.09.2020).
2. Кодекс адміністративного судочинства України в ред. від 06.11.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/274715/ed20141106/conv#n1 (дата звернення: 17.09.2020).
3. Кодекс адміністративного судочинства України в ред. від 15.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 17.09.2020 ).
4. Кримінальний кодекс України в ред. від 13.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14#top (дата звернення: 10.09.2020 р.).
5. Податкове право України : підручник / 0.0. Головашевич, А.М. Котенко, Є.М. Смичок та ін. ; за ред. М.П. Кучерявенка, H.A. Маринів. Харків : Право, 2019. 440 с. С. 9.
6. Поппер H. Цифровое золото: невероятная история Биткойна. / Пер. с англ. Москва : 000 «И.Д. Вильямс», 2016. 350 с. С. 6.
7. Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 13.10.2016 р. у справі № 820/5120/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62079235 (дата звернення: 10.09.2020).
8. Постанова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справі № 804/19780/14 від 28.08.2018 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/
76139166 (дата звернення: 17.09.2020).
9. Постанова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 05.09.2018 р.
у справі № П/811/300/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76273481 (дата звернення: 10.09.2020).
10. Постанова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справі № 826/18755/15 від 07.09.2018 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 76381181 (дата звернення: 17.09.2020).
11. Постанова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 15.05.2019 р.
у справі № 825/1496/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82119034 (дата звернення: 10.09.2020).
12. Постанова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справі
№ 813/2377/16 від 03.04.2020 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88575473 (дата звернення: 17.09.2020).
13. Пришва Н.Ю. Колізії у фінансовому законодавстві: поняття, причини виникнення. Наукові записки Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». 2003. Т. 21: Юридичні науки. С. 42-44.
14. Проєкт Закону про нормативно-правові акти № 7409 від 01.12.2010. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=39123 (дата звернення: 10.09.2020).
15. Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» № 9083 від 14.09.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64597 (дата звернення: 10.09.2020).
16. Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» № 9083-1 від 27.09.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64696 (дата звернення: 10.09.2020).
17. Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами» № 2461 від 15.11.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67423 (дата звернення: 10.09.2020).
18. Теорія держави і права : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / 0.В. Петришин, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський та ін. ; за ред. 0.В. Петришина. Харків : Право, 2014. 368 с. С. 134.
19. Ухвала Харківського апеляційного адміністративного суду від 13.12.2016 р. у справі № 820/5120/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63548614 (дата звернення: 10.09.2020).
20. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як? : навчальний посібник / авт. кол. Київ, 2019. 272 с. С. 15.
21. Цивільний кодекс України в ред. від 16.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15#top (дата звернення: 10.09.2020).
Опубліковано
2021-01-19