Концепція «сервісної держави»: досвід іноземних держав та особливості впровадження в Україні в умовах цифровізації

  • А. І. Гнатовська
Ключові слова: сервісна держава, публічні послуги, цифровізація, електронне урядування, публічне адміністрування

Анотація

У статті розглянуто підходи до визначення поняття публічних послуг в європейських країнах. Охарактеризовані концепції розуміння, втілення та використання «сервісної держави» в іноземних державах та особливості надання публічних послуг. Поняття «публічної послуги» має сьогодні різні визначення та аспекти розуміння. Це означає, що, з одного боку, можна і, безумовно, потрібно досліджувати його правову природу та його сутнісні ознаки, аналізуючи в тому числі розробки вчених різних галузей права національних та зарубіжних країн. Вказується на вагомий вплив впровадження електронного урядування на процес надання послуг державою. Суспільству потрібен чіткий, простий, ясний і доступний для громадян порядок, що надає високий ступінь прозорості, стабільності та гарантованості всіх життєвих процесів, а також оптимальний обсяг нормативно-правових актів за рахунок збільшення спільності правових приписів, оптимального механізму державного управління з метою усунення дублювання функцій органів публічної влади і точного встановлення обсягу їх компетенції. Для успішного втілення концепції «сервісної держави» як ідеї та забезпечення повної реалізації всіх її переваг нашій державі, безперечно, необхідно пройти шлях наближення системи публічного адміністрування до європейських стандартів. При цьому перехід від традиційного управління до надання публічних послуг за допомогою системи електронного урядування має відбуватися поступово та супроводжуватися відповідними змінами у розвитку суспільства, що сприятиме його стабілізації. Електронний уряд закладає ідею комплексного перетворення принципів організації адміністрування державою. Упровадження порталу Дія, який призначений для реалізації права кожного на доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні та інші публічні послуги, звернення до органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та отримання інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання послуг, а також для проведення моніторингу та оцінки якості послуг, дає надзвичайний поштовх та гарантую справжню реалізацію концепції «сервісної держави» в Україні.

Посилання

1. Буренко Т.О. Формування системи надання адміністративних послуг органами державної влади в Україні : автореф. дис. ... к. держ. упр. : 25.00.01. Київ, 2011. 35 с.
2. Gregor Mc / Symposium: The public service as institution / Mc Gregor, B. Eugene, Jr. Campbell, A. Macy, W. John, H. Cleveland - Public Administration Review. 1982. 42(4).
3. Коженко Я.В. Концепции «сильного» и «сервисного» государства в контексте модернизации государственного управления в России: общее и отличное. Фундаментальные исследования. 2012. № 3. С. 744-748.
4. Мицкевич Л.А. Предоставление публичных услуг как вид государственного управления. Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт). Москав : Волтерс Клувер, 2007. С. 21-37.
5. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/29277890 звернення 10.07.2021).
6. Клімушин П.С., Спасібов Д.В. Концепція сервісно орієнтованої держави в контексті модернізації публічного управління. Теорія та практика державного управління. 2017. № 2(57). С. 1-8.
7. Положення про Міністерство цифрової трансформації України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 85б. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.07.2021).
8. Україна піднялася на 13 місце у рейтингу готовності до запровадження електронного уряду. Everlegal. URL : https://everlegal.ua/ukrayina-pidnyalasya-na-13-mists-u-reytyngu-gotovnosti-do-zaprovadzhennya-elektronnogo-uryadu (дата звернення: 30.04.2021).
9. Гнатовська А.І., Марущак А.В. Концептуальні засади електронної демократії та електронного урядування в Україні. Evropsks politicks a р^ггн diskurz. 2021. V8. № 2. С. 63-68.
10. Обзоры ООН по электронному правительству. URL : https://publicadministration. un.org/ru/Research/UN-e-Government-Surveys (дата звернення: 30.04.2021).
11. Туркова О.К. Сервісна спрямованість надання адміністративних послуг в Україні: процедурні аспекти. Право і суспільство. 2015. № 5/2, ч. 3. С. 189-194.
12. E-Government Survey 2020. Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. URL : https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/ un/2020-Survey> (дата звернення: 10.07.2021).
Опубліковано
2021-07-26