Напрями гармонізації податку на прибуток до вимог Європейського Союзу

  • Т. А. Латковська
Ключові слова: податок, податкова система, оподаткування, податок на прибуток, податок на виведений капітал

Анотація

Становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави передбачає необхідність проведення політичних, соціально-економічних та правових реформ, реформування та удосконалення існуючої податкової системи. Перед Україною постає вибір шляху розвитку в напрямі сучасної цивілізаційної моделі, реалізація якого покликана сприяти прогресу в усіх сферах життєдіяльності суспільства й держави. Податкові реформи, що відбуваються в Україні, безпосередньо впливають на стан правового регулювання відносин у сфері публічних фінансів та залежать від податкової політики, яка розробляється на різних рівнях управління. Ці зміни зумовлюють необхідність переосмислення багатьох питань, до кола яких відносяться і проблеми прибуткового оподаткування.

Мета статті полягає у тому, щоб на основі вітчизняного і зарубіжного законодавства проаналізувати податок на прибуток підприємств як один з основних доходів формування бюджету у будь-якій країні, виявити наявні проблеми та запропонувати напрями і шляхи їх вирішення. Методами дослідження стали такі методи, як логічний, історико-правовий, системно-структурний, формально-юридичний та порівняльно-правовий метод. На основі проведеного дослідження запропоновані зміни до Податкового кодексу України, які сприятимуть подальшій гармонізації податкового законодавства, спрощенню адміністрування податку на прибуток підприємств, матимуть позитивний ефект на процеси економічного зростання та підвищення інвестиційної привабливості країни загалом. Встановлено, що класична модель оподаткування прибутку підприємств в сьогоднішніх складних економічних реаліях в країні є неефективною, оскільки податок на прибуток має низку суттєвих недоліків, серед яких не тільки складні правила розрахунку об'єкта оподаткування та проблеми з накопиченням збитків, але й те, що значною перешкодою для становлення в Україні конкурентоспроможної у глобальному вимірі національної економіки та забезпечення належної технологічної та екологічної безпеки є високий рівень зносу основних засобів. Запропоновано перейти до моделі податку на виведений капітал, запровадження якого дозволить вирішити існуючі системні проблеми, пов'язані з адмініструванням податку на прибуток підприємств, відновити справедливість в оподаткуванні, спростити ведення бізнесу та в певній мірі скоротити витрати платників податків на виконання податкового обов'язку.

Посилання

1. Кулишер И. М. Очерк финансовой науки. Вып. 1. Петроград: Наука и школа, 1919. 252 с.
2. Vauban. Dime royale. 1707. Ed. Daire. p. 48.
3. Hoffmann. Lehre von den Steuern. 1840. p. 38.
4. У истоков финансового права. M. : Статут, 1998. 432 с.
5. Довгалюк В.І., Єрмоленко Ю.Ю. Податкова система. Київ: «Центр учбової літератури», 2007. 360 с.
6. Мельникова Л.О. Економічна сутність та роль податку на прибуток підприємств у системі державних фінансів України. Культура народов Причерноморья. 2011. № 205. С. 69-71.
7. Тулуш Л.Д Оподаткування прибутку підприємств: практика застосування в Україні. Молодий вчений. 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/196.pdf
8. Непочатенко О. О. Оподаткування прибутку підприємств в Україні. Економіка. Управління. Інновації. 2015. № 1. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_28.
9. Latkovska Tamara, Latkovskyi Pavlo, Podolska Anastasiia. Legal ways of double taxation resolving. Amazonia Investiga. Vol. 9. Núm. 26/Febrero. 2020. P. 365-371.
10. Податковий кодекс України : Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20160801.
11. Електронний ресурс. Режим доступу: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5175_en.htm
12. Дубровский В. Политико-экономические и институциональные вопросы налоговой системы Украины: приключения некоторых современных институтов в стране тотального произвола. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://voxukraine.org/2015/07/23/politiko-ekonomicheskiye-i-institutsionalnyye-voprosy-nalogovoy-sistemy-ukrainy_rus/.
13. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI. Режим доступу: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
14. Налог на выведенный капитал: за и против. Електронний ресурс. Режим доступу: https://msfz.ligazakon.ua/magazine_article/FZ001491
Опубліковано
2021-07-26