Правове осмислення розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті становлення громадянського суспільства

  • І. Й. Магновський
Ключові слова: місцеве самоврядування, громадянське суспільство, публічна влада, децентралізація, територіальна громада

Анотація

Стаття присвячена висвітленню у правовому аспекті осмислення розвитку місцевого самоврядування в Україні у процесі становлення громадянського суспільства, в умовах викликів сьогодення. Наголошується на особливому місці місцевого самоврядування, яке є однією із фундаментальних демократичних засад та виступає одним із ключових факторів інтеграції у європейську спільноту. Указано на ефективність та значимість місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства. Зазначається, що роль місцевого самоврядування у функціонуванні громадянського суспільства України підвищується через імператив щодо реалізації безпосередньої демократії. Інститути місцевого самоврядування задовольняють потреби громадянського суспільства в самоорганізації, а також заповнюють нестаток регулюючих функцій держави, знижують ступінь втручання у приватні справи. Звернено увагу на європейську континентальну модель місцевого самоврядування, яка характерна для України й концептуально грунтується на діалектичному поєднанні місцевого державного управління на місцях і місцевого самоуправління, а також характеризується певною підпорядкованістю нижчих ланок вищим. котра заснована на поєднанні, з одного боку, виборності всіх представницьких та виконавчих органів на первинному рівні самоврядування та, з другого - призначення і з «центру» на місця повноважних представників державної влади на регіональному рівні. Акцентується значимість громадських інститутів, котрі формуються і функціонують на засадах самоврядування, із характерною ознакою, що вони утворюються не державою, а самими індивідами для спільної реалізації своїх інтересів, де їх функціонування є показником громадянської зрілості індивідів і суспільства, усвідомлення ними можливостей реалізації власних потреб та інтересів, від ефективності їх діяльності залежить авторитет та реальні можливості впливу громадської думки на державно-владні інститути. Самоврядність громадських інститутів забезпечується гарантованою правовими нормами можливістю прояву ініціативи, активної поведінки, підвищенні ролі людського фактору у процесі вирішення питань суспільного значення. Підсумовується, що розвиток місцевого самоврядування передбачає створення умов для формування ефективної, відповідальної місцевої влади, здатної забезпечити достатнє середовище для проживання людей на всій території України, включаючи передачу повноважень, ресурсів та компетенції вирішувати основні питання життя на найбільш наближеному до громадян рівні. У цьому контексті місцеве самоврядування розглядається саме як форма утвердження локальної демократії та забезпечення цілісного комплексу муніципальних прав, як основоположний інститут, складова частина громадянського суспільства зі створенням базового суб'єкта місцевого самоврядування - дієвої територіальної громади.

Посилання

1. Сурмін Ю. Сутність громадянського суспільства: проблеми і шляхи оптимізації його взаємодії з місцевим самоврядуванням. Актуальні проблеми державного управління. Вип. 1. Д. : ДРІДУ УАДУ / голов. ред. С.М. Серьогін, 2002. С. 148-166.
2. Галкина Е.В. Гражданское общество в политическом пространствесовременной России : автореф. дис. ... д-ра. полит. наук : 23.00.02. Краснодар, 2010. 30 с.
3. Ковешников Е.М. Государство и местное самоуправление в России: теоретико-правовые основы взаимодействия. Москва : НОРМА, 2002. 272 с.
4. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления : учеб. Пособие. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 176 с.
5. Мельников В.Ю. Соблюдение и защита прав личности от преступных посягательств. Москва : Юрлитинформ, 2012. 352 с.
6. Любченко П. Конституційно-правові проблеми визначення структури громадянського суспільства. Вісник Академії правових наук України. 2004. № 3. С. 43-53.
7. Петришин О. Громадянське суспільство - підгрунтя формування правової держави в Україні. Вісник Академії правових наук України. 2003. № 2-3. С. 142-161.
8. Качмарський Є.І. Пошук ефективної моделі місцевого самоврядування для України: теорія і практика. Дні науки філософського факультету - 2008 : Міжнародна наукова конференція (16-17 квітня 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. Ч. ХІ. С. 35-36.
9. Стешенко Т.В., Шпак Ю.О. Сучасні моделі місцевого самоврядування. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування в контексті конституційної модернізації : зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. семінару, 14 жовтня 2016 р. Харків, 2016. С. 162-170.
10. Співак Д.П. Сучасні теорії та моделі місцевого самоврядування. Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. 2012. Вип. 44. C. 112-124.
11. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996, № 30. Ст. 141. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 11.05.2021).
12. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник / В. С. Журавський, В.О. Серьогін, О.Н. Ярмиш. Київ : Концерн «Видавн. Дім «Ін-Юре», 2004. 672 с.
13. Любченко П.М. Муніципальне право України: навч. посіб. Харків : ФІНН, 2012. 496 с.
14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (справа про охорону трудових прав депутатів місцевих рад) від 26.03.2002 № 6-рп/2002. Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. 2002. № 2. С. 18-22.
15. Баймуратов М.О. Публічна самоврядна (муніципальна) влада та громадянське суспільство: проблеми взаємозв'язку. Актуальні проблеми держави і права. 2003. Вип. 21. С. 131-138.
16. Любченко П.М. Муніципальне право України: навч. посіб. Харків : Видавництво : «ФІНН», 2012. 496 с.
17. Цвік М.В. Статті 5, 6. Конституція України : Науково-практичний коментар. Київ : Вид. Дім «Ін Юре», 2003. С. 27-38.
18. Польщиков І.В. Місцеве самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства: теоретико-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Національний юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. Харків, 2020. 211 с.
19. Баранчиков В.А. Муниципальное право : учебник. Москва : Юнити-Дана, 2000. 383 с.
20. Тодика Ю.М. Місцеве самоврядування в аспекті конституційної реформи. Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: матер. Між-нар. наук-практ. конф., м. Харків, 25 травня 2004 р. / за ред. Ю.П. Битяка. Харків : Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2004. С. 3-5.
21. Любченко П.М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства. Харків : Одіссей, 2006. 352 с.
22. Юридична енциклопедія : В 6 т. / редкол. Ю.С. Шемшученко. Київ : Укр. енциклопедія. Т. 6: Т-Я. 2004. 768 с.
23. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ : Юрид. думка, 2012. 1020 с.
24. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / І.І. Бодрова; за ред. С.Г. Серьогіної. 2-ге вид. переробл. та доповн. Харків : Право, 2013. 360 с.
25. Любченко П.М. Місцеве самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2008. 436 с.
26. Шугрина Е.С. Муниципальное право : учебник. 2-е изд. Москва : Дело, 2000. 495 с.
27. Фролов 0.0. Конституційно-правове регулювання державної' підтримки місцевого самоврядування: український і зарубіжний досвід / 0. 0. Фролов; наук. ред. С.Г. Серьогіна. Харків : Юрайт, 2013. 88 с.
28. Старжинский H.A. Местное самоуправление в условиях формирования информационного и гражданского общества : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Академии Управления МВД России. Москва, 2005. 257 с.
29. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.
30. Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні : Постанова Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994, № 6. Ст. 30. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/3748-12#Text (дата звернення: 11.05.2021).
31. Батанов A.B., Кравченко В.В. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: муніципально-правові проблеми взаємодії та функціонування. Аспекти публічного правління . Том 6. № 6-7. 2018. С. 45-53.
32. Рубцов В.П. Про суперечності становлення інституту органів самоорганізації населення та нову концепцію їх створення. ГО «Інститут місцевої демократії». URL: https://sites.google.com/site/ngoildua/nasi-publikacii (дата звернення: 11.05.2021).
Опубліковано
2021-07-26