Проблеми реалізації приватних прав в умовах глобальної цифровізації

  • О. В. Манжосова
Ключові слова: права людини четвертого покоління, інформаційні права, право на вільний доступ до Інтернету, право на вільне вираження поглядів, право на приватність, конфіденційна інформація

Анотація

У статті розглянуто проблеми, що пов'язані із необхідністю переосмислення усталених концепцій основоположних прав особи у зв'язку з глобальною цифровізацією всіх сфер суспільного життя.

Проаналізовано зміст поняття прав людини четвертого покоління та відзначено існування наукової дискусії у цій сфері, яка стосується звуженого тлумачення цієї категорії прав, та обмеженість тільки «соматичними» правами, зокрема правом на самогубство, евтаназію, зміну статі, заборону клонування та генетичних експериментів над людиною, або розширеного тлумачення, яке, окрім визначених прав, включає ще низку інформаційних прав, прав, пов'язаних із віртуальною реальністю, екологічних прав тощо.

Обгрунтовано, що виокремлення інформаційних і зокрема віртуальних прав більшістю дослідників не заперечується. Зокрема, відзначається, що значення доступу до Інтерне-ту суттєво зросте та буде визнане основним правом людини в найближчі роки, а його придушення або обмеження нині визнається перешкодою для існування громадянського суспільства та вільного політичного дискурсу, що буде мати негативні наслідки для решти основоположних прав людини. Незважаючи на виокремлення та вагоме значення права на вільний доступ до Інтернету, найбільш прийнятним видається твердження, згідно з яким Інтернет є технологією, яку потрібно розглядати як сприяння основоположним правам, а не як окреме право. Тобто право на доступ до Інтернету є цінним не саме по собі, а як «можливість», засіб реалізації інших основоположних прав, наприклад свободи вираження поглядів, права на освіту, доступ до інформації тощо.

Відзначено, що специфіка мережі Інтернет створює можливості і для порушення основоположних прав і свобод. Так, право на свободу думки та вираження поглядів, яке реалізуються за допомогою мережі Інтернет, може конкурувати з правом на приватність.

У статті проаналізовано зміст права на приватність як особистого немайнового блага, що забезпечує автономію особистості, особисту недоторканість і таємницю у всіх сферах приватного життя і особливості його реалізації в умовах глобальної цифровізації суспільства.

Беззаперечним є той факт, що саме існування мережі Інтернет створює значну кількість викликів конфіденційності та праву на приватність, проте у сучасних реаліях цифрової епохи забезпечення основоположних прав і свобод повинне бути опосередковане дотриманням справедливого балансу між правом на вільне вираження поглядів та обмін інформацією як офлайн, так і онлайн та повагою до права на приватність.

Посилання

1. Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. Эксимо, 2016. 288 с. URL: http:// loveread.ec/contents.php?id=66348 (дата звернення: 8.07.2021).
2. Авдеенкова М.П. Право на физическую свободу. Государство и право. 2005. № 3. С. 19-23.
3. Романовский Г.Б. К вопросу о праве на смерть как юридической основе легализации эвтаназии и самоубийства. Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров'я : матеріали III Всеукраїнської' науково-практичної' конференції з медичного права (23-24 квітня 2009 р., м. Львів) Упор. Сенюта Г.Я., Терешко Х.Я. Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2009. С. 232-234.
4. Рудинский Ф.М. Гражданские права человека: общетеоретические вопросы. Право и жизнь. 2000. № 31. С. 15-18.
5. Головистикова А.Н. Права человека : учебник. Москва : Эксмо, 2008. 327 с.
6. Венгеров А.Б. Теория государства и права : учебник для юридических вузов. Москва : Юриспруденция, 2000. 478 с.
7. Шебаніц Д.М. Сучасна проблематика теорії «поколінь прав людини» в умовах європейської міждержавної інтеграції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. Т. 1. Вип. 31. С. 57-61.
8. La Rue F. (16 травня 2011), Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. A/HRC/17/27, § 22 і 23.
9. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/995_015 (дата звернення: 8.07.2021).
10. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16.12.1966. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 8.07.2021).
11. Committee of Ministers (28 травня 2003), Declaration on Freedom of Communication on the Internet. URL: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/committee-of-ministers-adopted-texts/-/asset_publisher/C10Tb8ZfKDoJ/content/declaration-on-freedom-of-communication-on-the-internet-adopted-by-the-committee-of-ministers-on-28-may-2003-at-the-840th-meeting-of-the-ministers-dep?_101_INSTANCE_C10Tb8ZfKDoJ_viewMode=view/ (дата звернення: 8.07.2021).
12. Про внесення доповнень до Цивільного кодексу України (щодо гарантування права фізичної особи на доступ до Інтернету) : Закон України : Проект URL: http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55127 (дата звернення: 8.07.2021).
13. Yildirim v. Turkey (18 грудня 2012), № 3ш/ю. URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/ conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-126863&filename=001-126863.pdf&TID=ihgdqbxnfi (дата звернення: 8.07.2021).
14. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (понятие, осуществление, защита) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. Москва, 1997. 40 с. с. 11.
15. Жакенов В.А. Личные неимущественные права в советском гражданском законодательстве и их социальное значение : автореф. дис. . канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 1984. 27 с. с. 15.
16. Апранич М.Л. Проблемы гражданско-правового регулирования личных неимущественных отношений, не связанных с неимущественными : автореф. дис. . канд. юрид. наук : 12.00.03. Санкт-Петербург, 2001. 24 с.
17. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві : автореф. дис. . д-ра юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2007. 40 с.
18. Про сприяння, захист та здійснення прав людини в Інтернеті : Резолюція від 5 липня 2012 року. Рада ООН з прав людини. URL: https://www.article19.org/data/files/Internet_ Statement_Adopted.pdf (дата звернення: 8.07.2021).
19. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011р.№ 2939- VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення: 8.07.2021).
20. Рекомендація CM / Rec (2016) Комітету Міністрів державам-членам щодо свободи Інтер-нету. URL: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016806415fa (дата звернення: 8.07.2021).
21. Рекомендация N R (99) 5 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы по защите неприкосновенности частной жизни в Интернете. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/994_357 (дата звернення: 8.07.2021).
Опубліковано
2021-07-26