Перешкоди у застосуванні обмежувального припису як засобу протидії домашньому насильству: національна судова практика та практика Європейського суду з прав людини

  • Т. А. Стоянова
  • Л. А. Островська
Ключові слова: обмежувальний припис, COVID-19, домашнє насильство, психологічне насильство, Європейський суд з прав людини

Анотація

У статті проаналізований механізм застосування обмежувального припису в Україні. Досліджена статистика звернень у зв'язку із вчиненням домашнього насильства у країнах світу, в Україні за роки карантинних обмежень, викликаних COVID-19. Досліджена національна судова практика застосування обмежувального припису, виявлено, що суди ухвалюють позитивне рішення про видачу обмежувального припису тільки за наявності попередніх, неодноразових звернень потерпілої до позасудових органів з вимогою про захист від домашнього насильства. Досліджена практика Європейського суду з прав людини щодо захисту від домашнього насильства.

Виокремлені актуальні чинники-перешкоди в ефективному застосуванні механізму видачі обмежувального припису судом: з боку судів видача обмежувального припису тільки у разі неодноразових попередніх звернень постраждалою до позасудових органів, з боку по-страждалої використання обмежувального припису як інструменту помсти або вирішення майнових спорів, а не задля захисту від кривдника. Встановлено, що підставою існування таких перешкод є правова невизначеність психологічного насильства як підстави видачі обмежувального припису в законодавстві. Розглянуто правове регулювання визначень домашнього насильства, психологічного насильства, а також проаналізовані ознаки психологічного насильства як підстави для видачі обмежувального припису. Встановлено, що саме розмитість, неточність ознак визначення психологічного насильства є перешкодою у формуванні предмета доказування в справах про видачу обмежувального припису, коли здійснюється психологічне насильство. Проаналізовані дії, що з точки зору законодавчого визначення є психологічним насильством. Запропоновано запровадити обов'язкову участь з питань психологічного насилля психолога у справах про видачу обмежувального припису для надання обов'язкового висновку з питань наявності вчинення психологічного насилля та наявності у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб.

Надані рекомендації щодо обов'язкової участі психолога у разі розгляду справ про видачу обмежувального припису з підстави застосування психологічного насильства.

Посилання

1. Tatiana Stoyanova, Grygorii Tripulskyi, Liudmila Ostrovska. Pandemic of home violence. Jus Humani Law Journal. Vol. 9. No. 2. 2020. Pp. 115-136 (Web of Science Core Collection). URL: http://iushumani.org/index.php/iushumani/article/view/246.
2. Постанова Верховного Суду (Касаційний цивільний суд) від 28.04.2020 № у справі 754/11171/19. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: : https://verdictum. ligazakon.net/document/89034240?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_ content=bizpress05&_ga=2.86953758.760018352.1624900910-1824888847.1537916886.
3. "Levchuk v. Ukraine" (Application No. 17496/19). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng #{%22itemid%22:[%22001-203931%22]}.
4. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод : Закон України № 475/97-ВР від 17.07.1997. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
5. Стамбульская Конвенция: что написано в скандальном документе. ГРАНИ.LV, 11.05.2016. URL: https://www.grani.lv/latvia/68218-stambulskaya-konvenciya-chto-napisano-v-skandalnom-dokumente.html.
6. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 7 грудня 2017 року. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text.
7. Сімейний кодекс : Закон України від 10 січня 2002 року. Закон України від 7 грудня 2017 року. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print.
8. Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 № 145. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-%D0%BF#n16.
Опубліковано
2021-07-26